Algemene Voorwaarden

1.     Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het getekende inschrijfformulier, voor de
minimale duur van 3 lesmaanden, waarna deze stilzwijgend wordt verlengd.

2. De betaling van het lidmaatschap zal plaatsvinden d.m.v. automatische incasso in de
laatste week van de maand voorafgaande aan de nieuwe lesmaand. Indien de
incasso wordt gestorneerd door uw bank kan TR!C €5,95 extra administratiekosten
bij u in rekening brengen. Er zal een herinnering via de mail worden verzonden aan
de leerling/ouder/verzorger.

3. TR!C is verplicht, voor volwassenen vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld te
berekenen. Deze heffing wordt berekend over de gehanteerde lestarieven. Voor
leerlingen tot 21 jaar zijn de lestarieven vrijgesteld van BTW.

4. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het jaar
afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.

5. “TR!C” hanteert een opzegtermijn van één maand ingaande op de 1 e van de
eerstvolgende maand waarin is opgezegd.

6. Het lidmaatschap kan per mail worden opgezegd.

7. Na ontvangst van de mail kan de opzegging in
behandeling worden genomen.

8. Bij afzegging van minimaal 24 uur voor aanvang van de les kan deze worden
ingehaald met een max van 3 lessen per leerjaar. Inhaallessen kunnen alleen in
behandeling worden genomen bij tijdige melding per mail. Bij groepslessen zijn
inhaallessen niet mogelijk.

9. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.

10. Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

11. Bij verhindering van de docent wordt een inhaal-les gepland op een, in samenspraak
met de docent, nader te bepalen moment in het leerjaar.

12. Schoolvakanties en Feestdagen
TR!C blijft gedurende de zomervakantie open. Tijdens alle andere landelijke vakanties
en feestdagen is de school gesloten. Het is dan mogelijk om in samenspraak met de
docent lessen in te halen.

13. Aansprakelijkheid
TR!C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leden maken door letsel,
ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen alsmede de ruimtes in en om het
gebouw. Uitzonderingen vormen de gevallen
waarin de wettelijke aansprakelijkheid van TR!C is vastgesteld.

14. Bij aanmelding verklaart men akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van
TR!C.